Управување со објект

 • Ракување со системите за управување со зграда
 • Oдржување на сите технички системи и опрема
 • Инспекција на техничките системи и опремата
 • Домарски услуги
 • Услуги на чистење
 • Oдржување на зеленило
 • Зимски услуги
 • Чистење на фасада
 • Дезинсекција и дератизација
 • Безбедносни услуги (обезбедени од страна на сертификувани подизведувачи)
 • Рецепционерски услуги
 • Секојдневно извршување на инспекција, надзор и координирање со сите овозможени услуги
 • Подготвување на буџетот за оперативни и капитални издатоци
 • Здравје и безбедност
 • Управување со проекти
 • Fit-out работи и помали реновирања и опремања
 • Управување со отпад