Управување со недвижни имоти

 • Застапување на сопственикот
 • Управување со станарите
 • Управување со потенцијалните клиенти
 • Надгледување на давачот на услуги
 • Финансиски услуги, фактурирање и ревизија
 • Управување со договорите за закуп и со административните услуги
 • Комуникација со екстерните давачи на услуги
 • Известување
 • Управување со конференции и настани
 • Oбезбедување на усогласеност со релевантните закони и регулативи
 • Fit-Out работи